Obrazovni profil: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Predmet: Bezbednost saobraćaja

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

III razred

(3 časa nedeljno, 105 časova godišnje)

UVOD
Bezbednost saobraćaja kao naučna disciplina. Istorijski razvoj bezbednosti saobraćaja. Faktori bezbednosti saobraćaja. Merenja stepena bezbednosti saobraćaja. Stanje bezbednosti saobraćaja  u svetu i kod nas. Metode koje se koriste u bezbednosti saobraćaja.

ČOVEK KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Psihofizičke karakteristike čoveka i njihov značaj za bezbednost saobraćaja (uzrast, pol, iskustvo, inteligencija,vid, psihomotorne sposobnosti, umor, bioritam). Uticaj vibracija i buke na ljudski organizam. Aktivna i pasivna bezbednost čoveka.

VOZILO KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Savremena koncepcija u konstrukcijama vozilama i njihov uticaj na bezbednost saobraćaja. Ispitivanje vozila. Aktivna bezbednost vozila. Savremeni uređaji koji doprinose aktivnoj bezbednosti: ABS,ASR,ESP... Stabilnost vozila. Pasivna bezbednost vozila.

PUT KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Uticaj elementa puta i opreme puta na bezbednost saobraćaja. Saobraćajna signalizacija i njihov uticaj na bezbednost saobraćaja. Aktivna i pasivna bezbednost saobraćaja.

SAOBRAĆAJNA NEZGODA
Pojam i definicija saobraćajne nezgode. Statistika saobraćajnih nezgoda. Osnovni uzroci saobraćajnih nezgoda. Mere za otklanjanje uzroka saobraćajnih nezgoda. Vrste saobraćajnih nezgoda. Posledice saobraćajnih nezgoda. Prostrana i vremenska distribucija saobraćajnih nezgoda. Dužnosti učesnika u slučaju saobraćajne nezgode.

UVIĐAJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
Pojam i značaj uredjaja. Rad ekipe u toku uviđaja. Obezbeđenje mesta saobraćajne nezgode. Značaj i klasifikacija tragova saobraćajne nezgode (prema vrsti veličini, fazi nezgode, mestu nalaženja, situaciji-sa aspekta merenja). Postupak obrade tragova (pronalaženje tragova, obezbeđenje tragova, markiranje tragova, označavanje tragova, fiksiranje tragova, fotografisanje tragova, skriciranje i opisivanje tragova). Formiranje uviđajne dokumentacije (zapisnik o uviđaju, fotodokumentacija, skica lica mesta, situacioni plan).

RADNJE U SAOBRAĆAJU
Zaustavni put. Put i vreme obilaženja. Put i vreme preticanja.

VEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
Pojam veštačenja saobraćajnih nezgoda. Uloga i rad saobraćajno-tehničkog veštaka u toku uviđaja i u toku vođenja postupka. Metode za proračun brzine kretanja vozila na osnovu odbačaja pešaka. Proračun brzine kretanja vozila na osnovu očitavanja sa tahografa. Proračun brzine kretenja vozila na osnovu daljine odbačaja stakla razbijenog fara.

KONTROLA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Rad saobraćajne policije i značaj za bezbednost saobraćaja. Kontrola brzine na putu pomoću uređaja (radara i  tahografa). Zadaci i organizacija službe unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja.