III razred
(3 časa nedeljno, 105 časova godišnje)

UVOD

OSNOVNI POJMOVI O SAOBRAĆAJU I PUTEVIMA
Osnovni pojmovi o saobraćaju i putevima: podela saobraćaja, vidovi saobraćaja (osnovne karakteristike), značaj saobraćaja za razvoj zemlje. Osnovni pojmovi o organizaciji prevoza. Značaj organizacije prevoza.

TRANSPORTNI PROCES I ELEMENTI TRANSPORTNOG PROCESA
Vozni park. Prosta i složena vožnja. Obrt vozila. Transportni proces.

IZMERITELJI RADA VOZNOG PARKA
Podela voznog parka: sposobna i nesposobna vozila. Izmeritelji vremena rada voznog parka: vremenski bilans izražen u autodanima, koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka, koeficijent iskorišćenja ispravnog voznog parka, vremenski bilans izražen u časovima, koeficijent iskorišćenja vremena u 24 časa i koeficijent iskorišćenja radnog vremena. Izračunavanje vremenskih izmeritelja kroz zadatke. Izmeritelji brzine. Izmeritelji iskorišćenja nosivosti vozila: izračunavanje količine prevezene robe i transportnog rada kroz zadatke. Proizvodnost voznog parka: puna i radna proizvodnost, izračunavanje proizvodnosti kroz zadatke. Izračunavanje izmeritelja rada: količine prevezene robe i transportnog rada i proizvodnost kroz zadatke.
OPERATIVNA DOKUMENTACIJA
Ugovor o prevozu. Putni nalog. Tovarni list. Kontrolni list. Obrada putnog naloga. Dokumenta za vozilo i vozača. Dokumenta u međunarodnom saobraćaju.

TROŠKOVI PREVOZA
Podela troškova. Izračunavanje cene koštanja jedinice prevozne usluge. Izračunavanje pogonskih troškova. Izračunavanje troškova amotrizacije vozila, opravke i održavanja. Izrada zadataka.

UTOVARNO-ISTOVARNE STANICE
Značaj utovarno-istovarne stanice, način postavljanja vozila pri utovaru i istovaru. Izračunavanje propusne moći stanice. Određivanje broja mesta za utovar i istovar kod ravnomernog i neravnomernog dolaska vozila na stanicu. Izrada zadataka.

PLAN RADA VOZNOG PARKA
Izrada plana rada voznog parka. Dispečerska služba-značaj i zadaci.

PUTEVI VOŽNJE PRI PREVOZU TERETA
Ponavljajući put vožnje u vidu proste i složene vožnje. Šematski prikaz puteva vožnje. Proračun transportnog rada i proizvodnosti kroz zadatke. Primena samoistovarivača i tegljača. Proračun broja poluprikolica.


IV razred
(3 časa nedeljno, 96 časova godišnje)

UVOD

SLOŽENE VOŽNJE
Zrakasti (radijalni) put vožnje, šematski prikaz, proračun uz zadatak. Zbirni put vožnje – sakupljanje i razvoženje tereta, šematski prikaz, proračun razvoženja tereta uz zadatak. Prstenasti put vožnje, šematski prikaz, proračun uz zadatke. Primena kipera i tegljača. Proračun broja tegljača i kipera kroz zadatke.

PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
Opšti pojmovi, podela putničkog saobraćaja, glavne karakteristike putničkog saobraćaja: mobilnost, promet i protok. Izmeritelji rada autobusa. Brzine: saobraćajna, prevozna i eksploataciona. Izračunavanje brzina kroz zadatke. Srednje rastojanje prevoženja jednog putnika. Stepen smenjivanja putnika na liniji. Stepen popunjenosti autobusa. Izračunavanje broja potrebnih autobusa. Transportni rad autobusa, izračunavanje. Broj prevezenih putnika. Proizvodnost rada autobusa, izračunavanje.

GRADSKI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
Vrste linija. Prevozni zahtevi putnika u toku dana. Interval vožnje i učestalost vozila u gradskom saobraćaju. Proračun broja potrebnih autobusa i vozača za rad na liniji – zadaci. Izrada kompletnog zadatka iz gradskog putničkog saobraćaja: broj vozila, učestalost, interval vožnje, red vožnje i grafikon reda vožnje. Metode prikupljanja i obrade podataka. Sistemska brojanja. Obrada podataka brojanja primenom računara. Anketa putnika JGPP-a. Obrada ankete na računaru. Rad dispečerske službbe. Izrada reda vožnje. Produktivnost rada u gradskom putničkom prevozu i mere za povećanje produktivnosti. Kriterijumi za izbor pojedinih vidova javnih prevoznih sredstava. Tarife i sistem naplate. Taksi prevozi.

MEĐUGRADSKI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
Karakteristike autobusa za međugradski linijski prevoz. Proračun broja autobusa potrebnih za rad na liniji. Proračun broja potrebnih vozača. Interval vožnje i učestalost. Izračunavanje kroz zadatke. Red vožnje i grafikon reda vožnje: vrste, značaj i izradakompletnog zadatke iz međugradskog saobraćaja.