Obrazovni profil: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

predmet: Saobraćajni sistemi

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

II razred

UVOD
Pojam saobraćaja i saobraćajnog sistema. Saobraćajni sistemi i njegovi podsistemi. Elementi transportnog sistema

DRUMSKI SAOBRAĆAJ
Značaj i uloga drumskog saobraćaja, osnovne karakteristike drumskog saobraćaja. Podela drumskog saobraćaja. Drumska saobraćajna sredstva. Značaj razvoja drumskog saobraćaja u našoj zemlji u skladu sa evropskim koridorima.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ
Značaj i uloga železnice, osnovne karakteristike železničkog saobraćaja. Železničke pruge i pružna postrojenja, šinska saobraćajna sredstva. Organizacija železničkog saobraćaja, železničke stanice, stanični kolosek. Železnička mreža Srbije, budućnost železnice

UNUTRAŠNJI PROCESNI SAOBRAĆAJ
Pojam o unutrašnjem procesnom transportu. Osnovni činioci u rukovanju robom u unutrašnjem procesnom transportu. Operacije u unutrašnjem transportu. Roba za transport i rukovanje. Način pretovara robe i materijala. Podela i karakteristike transportnih i pretovarnih sredstava

VODNI SAOBRAĆAJ
Podela vodnog saobraćaja sa osnovnim karakteristikama. Podela i karakteristike vodnih saobraćajnih sredstava. Plovni putevi i mreža unutrašnjih plovnih puteva.

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ
Vrste i karakteristike vazdušnih saobraćajnih sredstava . Osnovne karakteristike vazdušnog saobraćaja.

INTEGRALNI TRANSPORT
Osnovni pojmovi.Palete i paletizacija. Konteneri i kontenerizacija. Tehnologije klasičnog transporta. Kontenerski (integralni) sistem transporta. Tehnologije vozilo – vozilo. Integralni kopneno – pomorski sistem transporta

CEVNI TRANSPORT
Pneumatski transport. Hidraulični transport

ŽIČARE
Žičare sa jednim užetom. Žičare sa dva užeta. Kablovski kranovi

STRUKTURA TRANSPORTNIH SREDSTAVA
Pogonski sistem i sistem za prenos snage. Sistem za kretanje i sistem za upravljanje. Sistem za oslanjanje i sistem za kočenje. Noseća konstrukcija i sistem za osvetljavanje puta. Sistem koji omogućava normalnu vidljivost, za davanje zvučnih znakova. Dodatna oprema vozila. Upoznavanje sa osnovama Zakona o bezbednosti na putevima